روشهای اخیر در تولید واکسن پنوموکوکی با سلول کامل: یک مطالعه مروری

روشهای اخیر در تولید واکسن پنوموکوکی با سلول کامل: یک مطالعه مروری چکیده علیرغم وجود واکسنهای نسبتاً مؤثر ، استرپتوکوک پنومونیه ...

ادامه مطلب

شیوع عفونت همزمان به سل / HIV در ایران: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز.

شیوع عفونت همزمان به سل / HIV در ایران: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز. چکیده مقدمه: آلودگی به عفونت همزمان سل / HIV  یک تهدید نوظه...

ادامه مطلب

Prevalence of latent tuberculosis infection in transplant candidates: A systematic review and meta-analysis

مقدمه سل (TB) به عنوان یک عارضه جدی برای گیرندگان پیوند عضو در نظر گرفته شده است. بنابراین، تشخیص و درمان مناسب عفونت نهفته برای جلو...

ادامه مطلب

تعیین کننده های فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به موپیروسین در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از نمونه های بالینی کودکان: یک مطالعه بیمارستانی ایرانی

تعیین کننده های فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به موپیروسین در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از نمونه های بالینی کودکان: یک مطالعه بیم...

ادامه مطلب

عدم وجود نقش ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 (HSV-2) بر پیشرفت HIV در بیماران مبتلا به HIV

عدم وجود نقش ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 (HSV-2) بر پیشرفت HIV در بیماران مبتلا به HIV چکیده زمینه: ویروس هرپس سیمپلکس نوع 2 (HSV-2...

ادامه مطلب