تعیین کننده های فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به موپیروسین در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از نمونه های بالینی کودکان: یک مطالعه بیمارستانی ایرانی

تعیین کننده های فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به موپیروسین در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از نمونه های بالینی کودکان: یک مطالعه بیم...

ادامه مطلب

خصوصیات مولکولی و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی سويه های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در کودکان بستری در بیمارستان مراجعه کننده به کودکان در قم ، ایران.

خصوصیات مولکولی و پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی سويه های اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری در کودکان بستری در بیمارستان مراجعه کننده به ک...

ادامه مطلب

الگوهای مقاومت ضد میکروبی باکتریهای گرم منفی جدا شده از عفونتهای خون در یک بیمارستان مرجع کودکان در ایران: یک مطالعه 5.5 ساله.

الگوهای مقاومت ضد میکروبی باکتریهای گرم منفی جدا شده از عفونتهای خون در یک بیمارستان مرجع کودکان در ایران: یک مطالعه 5.5 ساله.      ...

ادامه مطلب

الگوهای مقاومت به ضد میکروبی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت جریان خون در یک بیمارستان مرجع در ایران

الگوهای مقاومت به ضد میکروبی باکتریهای گرم مثبت جدا شده از کودکان مبتلا به عفونت جریان خون در یک بیمارستان مرجع در ایران: یک مطالعه 6 س...

ادامه مطلب