طرح های در حال انجام

 1. بررسی سرولوژیک کودکان مشکوک به COVID-19 و خانواده آنها پس از ترخیص از بیمارستان مرکز طبی کودکان
 2. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های متالو بتالاکتاماز (VIM, IMP- NDM-1) در باکتری های گرم منفی جدا شده از خون و مایعات استریل در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان
 3. بررسی فراوانی، الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از کشت خلط کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان طی سال 1397
 4. بررسی سرولوژیک کودکان مشکوک و یا مبتلا به سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس (COVID-19) در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 5. بررسی علائم بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداری کودکان بستری مشکوک به سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس(COVID-2019) در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 6. بررسی فاکتورهای ویرولانس و مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های شیگلا جدا شده از بیماران مبتلا به گاستروانتریت مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان
 7. ژنوتایپینگ سویه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به کارباپنم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس (PFGE)
 8. بررسی موارد آرتریت سپتیک در کودکان مبتلای مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از سال 1389 لغایت 1392
 9. بررسی عفونت همزمان ویروس SARS-CoV-2 با سایر عوامل ویروسی و مایکوپلاسما در بیماران مبتلا به بیماری COVID-19 در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 10. ارزیابی تست تشخیصی آزادسازی اینترفرون گاما پس از تحریک با پروتئین نوترکیب HBHA درتشخیص و افتراق سل فعال و نهفته
 11. بررسی شیوع ژن(bla-NDM) New Delhi Metallo-β-lactamase درسویه های اسنیتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه های بالینی: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
 12. بررسی میزان شیوع عفونت های ناشی از باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس در کشور ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متا آنالیز
 13. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی و حضور ژن های AME در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 14. مرور سیستماتیک بررسی عوارض ناشی از واکسن ب ث ژ در کودکان در جهان
 15. ژنوتایپینگ سویه های اشرشیا کلی مولد بتا لاکتامازهای وسیع الطیف با روش پالس فیلد ژل الکتروفورزیس در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 16. بررسی پاسخ به درمان بیماری سل با استفاده از کیت QuantiFERON-TB Gold Plus
 17. بررسی ارزش تشخیصی کیت QuantiFERON-TB Gold Plus و پروتئین های نوترکیب PE35 و PPE68 در تشخیص بیماری سل خارج ریوی
 18. بررسی کروناویروس انسانی OC43 در کودکان دارای عفونت مجاری تنفسی در مرکز طبی کودکان