طرح های خاتمه یافته

 1. بررسی شیوع عفونت سل فعال بعد از عمل پیوند در افراد کاندید پیوند بدون سابقه تماس قبلی با بیمار سلی، سابقه سل نهفته و یا سابقه دریافت درمان ضد سلی: مطالعه مرور نظام مند و متا آنالیز
 2. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از نمونه خلط بیماران مبتلا به سیستیک فایبروزیس مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان طی یک سال
 3. ارزیابی IP-10 و MCP-2 به عنوان بیومارکرهای تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بعد از تحریک با پروتئین های نوترکیب PE35 و PPE68 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 4. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم مثبت جدا شده از کشت مایعات استریل، خون و زخم و ژنوتیپینگ باکتری های گرم مثبت شایع ایجاد کننده عفونت بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی شش ماه سال 96
 5. بررسی فراوانی عفونت سل نهفته در بیماران کاندید پیوند مغز استخوان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1396
 6. ارزیابی روش تشخیص سرولوژیک عفونت سل با استفاده از 5 پروتئین نوترکیب مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ESAT-6، CFP-10، PE35، PPE68 و MPT-64
 7. بررسی صحت تشخیصی کیت جدید طراحی شده بر پایه آزاد سازی اینترفرون گاما به منظور تشخیص عفونت سل نهفته
 8. غربالگری عفونت سل نهفته در کارکنان کادر درمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان با استفاده از تکنیک آزادسازی اینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین
 9. غربالگری عفونت سل نهفته در کارکنان کادر درمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان با استفاده از تکنیک آزادسازی اینترفرون گاما و تست پوستی توبرکولین
 10. بررسی فراوانی بیماری سیاه سرفه و سندرم شبه سیاه سرفه در بیماران بستری شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان از شهریور 1394 لغایت شهریور 1395
 11. بررسی عفونت سل نهفته در کودکان بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان و همراهان آنها
 12. ساخت Whole Cell Vaccine استرپتوکوکوس پنومونیه و ارزیابی ایمونوژنیسیته و مصونیت بخشی آن به عنوان کاندید واکسن در مدل موشی
 13. بررسی عفونت سل نهفته در کارکنان کادر درمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1394
 14. بررسی عوامل باکتریال گرم منفی شایع ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان مرکز طبی کودکان طی شش ماه دوم سال 92
 15. بررسی نقش بیان Efflux pump در ایجاد مقاومت دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جداشده از نمونه های بالینی مرکز طبی کودکان در سال 1392
 16. بررسی موتاسیون های شایع مقاومت به مترونیدازول و کلاریترومایسین در سویه های هلیکوباکتر پیلوری در بلوک های پاتولوژی بیوپسی معده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان
 17. بررسی کلونیزاسیون استافیلوکوکوس اورئوس، ژنوتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در کودکان بستری و همراه آنها در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران در بدو بستری و هنگام ترخیص از بیمارستان
 18. تولید پروتئین نوترکیب از ژن های اختصاصی مایکوباکترویوم توبرکلوزیس (esxA، esxB، PPE44، PE35، PPE68، Rv1985c، mpt64، و echA1 ) استفاده از آنها به منظور تشخیص سل نهفته
 19. بررسی ژنتیکی مقاومت به فلوکونازول در سویه های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان مرکز طبی کودکان با روش Real time-PCR
 20. بررسی فراوانی میکروارگانیسم های بدست آمده از نمونه لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) در کودکان بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 21. بررسی نقایص ایمنی زمینه ای در کودکان مراجعه کننده با عوارض واکسن BCG به مرکز طبی کودکان در سال 1392-1391
 22. بررسی میزان فراوانی عفونت ویروس HHV-6 در پلاسمای کودکان زیر 2 سال که با تب به بخش عفونی و اورژانس مرکز طبی کودکان مراجعه نموده اند.
 23. بررسی فراوانی ژن های بتالاکتاماز blaCTX ، blaTEM ، blaSHV در نمونه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 24. بررسی مولکولی ژن‌های متالوبتالاکتامازهای سودومونا آئروژینوزا از ایزوله‌های بالینی مرکز طبی کودکان در بین سال های 1388-90
 25. بررسی genotyping سودوموناس آئروژینوزا در نمونه های بدست آمده از بیماران بستری در NICU, PICU ، دارای نقص ایمنی و بیماران تحت شیمی درمانی و سیستیک فیبروزیس (CF) بسته به محل گرفتاری در مرکز طبی کودکان تهران در سال1389
 26. بررسی ژنوتیپ انتروکوکهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای رایج به روش PCR در نمونه های بالینی بیماران بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1389
 27. تعیین میزان شیوع ابتلا به عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفس با آدنوویروس، آنفلوانزا، پارا آنفلوانزا و RSV در کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به درمانگاه و بخش عفونی بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 1387
 28. بررسی فراوانی ویروس EBV در بیماران کاوازاکی مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان به روش PCR طی سالهای 1386و1387
 29. بررسی تولیدآنزیم بتالاکتاماز وسیع‌ الطیف ومیزان مقاومت میکروبی اشرشیاکولی نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مورداستفاده در مبتلایان به عفونت ادراری در بیمارستان مرکز طبی کودکان به روشE-Test
 30. بررسی تایپهای مختلف اشرشیا کولی بدست امده دستگاه ادراری و گوارش و ارتباط انها با یکدیگردر کودکان مراجعه کننده با علائم ادراری یا گوارشی دربیمارستان مرکز طبی کودکان به روشPCR طی سالهای 88-87
 31. بررسی فراوانی استافیلوکوکهای مقاوم به آنتی بیوتیک و تعیین الگوهای انگشت نگاری ژنومی آنها در کارکنان بخشهای مختلف مرکز طبی کودکان در سال 1388
 32. بررسی سرواپیدمیولوژیک واریسلا زوستر و هپاتیت A در گروه سنی 10 تا 25 ساله مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در سال 1388-1387
 33. بررسی وضعیت ایمنی سرولوژیک (IgG)علیه دیفتری، کزاز، سیاه سرفه در گروه سنی 25-10 سال در مرکز طبی کودکان تهران
 34. ارزیابی سطح پروکلسیتونین و نئوپترین خون در عفونتهای حاد باکتریال و مقایسه آن با CRP در کودکان مراجعه کننده به بخش عفونی، اورژانس و نوزادان بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 86-85
 35. بررسی تولید اینترفرون گاما و اینترلوکین 12 در بیماران با BCG منتشر با استفاده از خون کامل
 36. مرور نظام مند/متاآنالیز میزان شیوع عفونت سل نهفته در بیماران کاندید پیوند در جهان
 37. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان و شناسایی جهش های نقطه ای در سویه های مقاوم به کلاریترومایسین با روش Real-time PCR
 38. بررسی فراوانی، مقاومت دارویی و ژنوتایپینگ سویه های ایجاد کننده عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان
 39. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی جدا شده از کشت مایعات استریل، خون و زخم و ژنوتیپینگ باکتری های گرم منفی شایع ایجاد کننده عفونت بیمارستانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در طی 6 ماه سال 96
 40. ارزیابی پروتئین های نوترکیب PE35 و PPE68 در تشخیص عفونت سل نهفته در کودکان
 41. بررسی فراوانی مقاومت به موپیروسین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران و پرسنل بیمارستان مرکز طبی کودکان
 42. بررسی مولکولی سویه های های استافیلوکوکوس اورئوس حامل ژن لکوسیدین پنتون- ولنتاین(PVL) و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ژن SCCmec و spa Typing سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی
 43. بررسی مقایسه ژنوتیپ هلیکوباکتر پیلوری در کودکان با علایم بیماری گوارشی و افراد خانواده آنها
 44. تولید پروتئین نوترکیب ESAT-6 و CFP-10 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 45. بررسی عملکرد کیت های تجاری بر پایه آزادسازی اینترفرون گاما در پیگیری درمان بیماران مبتلا به سل: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
 46. بررسی شیوع ژن(bla-NDM) New Delhi Metallo-β-lactamase درسویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
 47. مقایسه ارزش تشخیصی کیت QuantiFERON-TB Gold Plus در مقایسه با کیت QuantiFERON-TB Gold In-Tube در تشخیص سل: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز
 48. بررسی میزان بیان ژن NPC2 به عنوان کاندید جدید تشخیصی عفونت سل فعال و نهفته
 49. بررسی میزان بیان ژن های NEMF, ASUN, DHX29, PTPRC به عنوان کاندید جدید تشخیصی عفونت سل فعال و نهفته
 50. بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به داروهای کارباپنم در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از کودکان مراجعه کننده مرکز طبی کودکان