مقالات

آنالیز مولکولی متالو-بتا-لاکتاماز در سودوموناس آئروژینوزا: اولین گزارش از یک بیمارستان کودکان مرجع ایرانی

مقدمه: سودوموناس آئروژينوزا يك پاتوژن مهم فرصت طلب است كه باعث عفونت هاي باليني بيماران مي شود. متالو بتا-لاکتامازها (MBLs) مکانیسم های مهم مقاومت به کارباپنم (داروی مورد نظر) در بین جدایه های سودوموناس آئروژینوزا هستند. هدف از این مطالعه تعیین ژنهای بتالاکتاماز (bla-genes) در جدا یه های سودوموناس آئروژینوزا و شناسائی درصد MBL در جدا یه های سودوموناس آئروژینوزا در بخشهای مختلف بود.

مواد و روشها: جدايه هاي باليني سودوموناس آئروژينوزا در بيماران بستري شده در مركز طبی كودكان در طول مدت دو سال با استفاده از سواب استريل جمع آوري شد. برای تمایز و شناسایی سویه ها از محیط BHI ، آزمایش سیتریماید آگار و اکسیداز استفاده شد و حساسیت آنتی بیوتیکی به روش Kirby Baure و روش PCR برای تشخیص ژنهای bla انجام شد.

نتایج: بر پایه نتایج مطالعه روی مجموع 269 جدایه سودوموناس آئروژینوزا، 39 مورد به ایمی پنم مقاوم بودند. از این تعداد با استفاده از روش های فنوتیپی مشخص شد که 19 جدایه مولد MBL هستند. همه جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمی پنم برای بررسی حضور ژن های bla با استفاده از روش PCR بررسی شدند. همه نمونه های مولد MBL حامل ژن های bla-IMP بودند و نتایج آنتی بیوگرام نشانگر بیشترین مقاومت به نیتروفورانتوئین، نالیدیکسیک اسید و کوتریموکسازول و سفیکسیم بودند و مقاومت به دیگر آنتی بیوتیک ها نیز قابل توجه بود.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن شیوع و اهمیت بالینی سویه های مولد MBL ، تشخیص سریع آنها و استفاده از اقدامات صحیح کنترل عفونت برای جلوگیری از گسترش بیشتر آنها با استفاده از این میکروارگانیسم ها و کمک به درمان این عفونت ها الزامی است.

author-avatar

درباره مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان

بخش عفوني بيمارستان مركز طبي كودكان از شناخته شده ترين مراكز معتبر علمي- آموزشي در ايران است كه در سال 1347 تاسيس شد. اين مركز با بهره گيري از اساتيد مجرب بر حسب نياز جامعه اسلامي علاوه بر خدمات آموزشي و درماني در زمينه فعايتهاي پژوهشي نيز فعال بوده است. از آنجا كه بخش عفوني علاوه بر آموزش دانشجويان پزشكي و دستيار تخصصي كودكان دستيار فوق تخصصي عفوني را انجام مي دهد وجود آزمايشگاه تحقيقاتي كامل و كار آمد براي ارايه سرويسهاي تخصصي و فوق تخصصي به بيماران و همچنين جايگاهي براي انجام مطالعات پژوهشي در قالب پايان نامه و يا ساير موارد پژوهشي لازم و ضروري به نظر مي رسيد تا اينكه با سعي و تلاش بنيانگذاران اوليه از جمله مرحوم استاد دكتر احمد سيادتي و ادامه مسير توسط نيروهاي مجرب تازه نفس فضا و امكانات لازم و همچنين وسايل و مواد آزمايشگاهي مختلف با بودجه هاي دولتي و كمكهاي مردمي فراهم شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *